BEL NU 035 - 772 08 38

Algemene Voorwaarden van Riool Service Peer

Riool ontstoppingsdienst aanleg en onderhoud

Hierna volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van Riool Service Peer.

Oud Loosdrechtsedijk 42C,1231 NB Loosdrecht KVK 32104734
Bankrekeningnummer(IBAN)NL23RABO 0101781741.
BTW Nummer:819987049B01

1: Toepasselijkheid:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, gesloten door Riool Service Peer, ingeschreven bij kamer van Koophandel onder nummer 32104734.
 • Wanneer deze voorwaarden eenmaal zijn deel gaan maken van een tussenopdrachtgever en Riool Service Peer gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen
 • Aan eventuele overeenkomsten afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten
 • Mocht enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepalingen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlage, geldt de volgende rangorde.
 1. 1) De overeenkomst;
 2. 2) De Bijlage;
 3. 3) De algemene voorwaarden.

2: Totstandkoming van de overeenkomst:

 • Alle offertes van Riool Service Peer zijn vrijblijvend, indien het vrijblijvend aanbod van Riool Service Peer wordt aanvaard, heeft Riool Service Peer het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz, van de door de opdrachtgever aan Riool Service Peer verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard da nook, indien Riool Service Peer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goede trouw verstrekt.
 • Indien een overeenkomst tot stand is gekomen kunnen wij de opdracht schriftelijk bevestigen, welke opdrachtbevestiging, behoudens onverwijd tegenbericht van de opdrachtgever, geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3: Prijzen:

 • De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 • Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die Riool Service Peer maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de wet milieubeheer, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum eenendertig (31) december passeert, is Riool Service Peer gerechtend voor de in het volgend jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen, tenzij er sprake is van een vaste prijsafspraak.
 • De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Indien blijkt dat de bij de aanvraag f overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heft Riool service peer het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst per direct op te zeggen.
 • Offertes van Riool service Peer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn, indien er geen aangegeven termijn is aangegeven dan is hij geldig tot veertien(14) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4: Meer en minderwerk:

 • De werkzaamheden van Riool Service Peer zijn beperkt tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst of de daaraan voorafgaande aanbieding of offerte omschreven werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of werkzaamheden, zowel mondeling als ook schriftelijk tussen riool Service Peer en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Bij een overeengekomen vaste prijs zal het meerwerk per uur berekend worden.
 • Afwijkingen van de overeengekomen stelposten en verrekenbare hoeveelheden worden naar boven en beneden verrekend.
 • Indien na de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Riool Service Peer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totale.
 • Indien de werkzaamheden van Riool Service Peer geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

5: Overmacht:

 • Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de opdrachtgever, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer(doch niet uitsluitend)begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie in de toelevering, onbevaarbaarheid van de waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden overmacht en geven opdrachtgevers het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichtingen tot schadevergoedingen.

6: Garantie:

 • Riool Service Peer garandeert gedurende zes(6)maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde installaties voor zover het niet functioneren en rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering alsmede voor zover Riool Service Peer het ontwerp zelf heeft gemaakt
 • Een eventuele klacht ter zake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen vijf(5)werkdagen schriftelijk aan Riool Service Peer te worden gemeld met specifieke opgave van de aard en omvang van de klacht, bij gebreke daarvan wordt de klacht niet meer in behandeling genomen. Riool Service Peer behoud ten allerijde het recht om controle ten aan van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt. Riool Service Pee is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Riool Service Peer heeft voldaan.
 • Op producten die Riool Service Peer heeft verkregen van derde, waaronder haar leverancier, zal Riool Service Peer aan opdrachtgever nimmer vergaande garantie behoeven te verlenen dan die welke de derde aan Riool Service Peer verleent.
 • Op producten die door opdrachtgever zelf worden aangeleverd wordt door Riool Service Peer nimmer garantie verleend. Wanneer het door Riool Service Peer geleverde materiaal is voorgeschreven door derde, geeft Riool Service Peer geen garantie.
 • Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien opdrachtgever in verzuim is jegens Riool Service Peer.

7: Aansprakelijkeheid:

 • Mocht in rechte enige aansprakelijkheid onzerzijds jegens de opdrachtgever of derde worden vastgesteld dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van het door ons in rekening gebrachte factuurbedrag,of,indien dat hoger is het bedrag van de uitkering die wij terzake van onze verzekeraar ontvangen.
 • Bedrijfsschade, waaronder mede verstaan wordt derving van inkomsten, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
 • Voor schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Riool Service Peer zijn wij aansprakelijk.
 • Indien de verhouding van de door de opdrachtgever aan ons te betalen prijs ten opzichte van de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoede schade gematigd worden.

8: eigendom:

 • Alle door ons geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever of onder zijn houder bevindende zaken blijven ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever onze vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door ons aan hem krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken, dan wel te verrichten of verrichtte werkzaamheden heeft betaald. Eveneens blijven alle door ons geleverde zaken ons eigendom indien en zolang de wederpartij de vorderingen die wij op hem hebben wegen tekostschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten(waaronder mede begrepen onze vorderingen ter zake van boete rente en kosten)niet heeft voldaan.
 • We zijn te allen tijde gerechtigd om de door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken bij deze laatste of diens houders weg te (doen)halen indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is hij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van 1,000,–per dag dat hij hiermee in verzuim blijft.

  9: Betaling

  • Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dien plaatst te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.
  • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • De op de factuur opgenomen betalingstermijn is een fatale termijn van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij tot aan de dag der algehele betaling, rente verschuldigd ad 1% per maand over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag.
  • Wij van Riool Service Peer houden ins het recht voor om, alvorens tot (verdere)levering over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, alsook om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse orde van advokaten, met een minimum van € 200,00,– Ten aanzien van de proceskosten dienst de opdrachtgever aan Riool Service Peer de door laatstgenoemde werkelijk gemaakte proceskosten te vergoeden.

  10: Ontbinding

  • Indien opdrachtgever in verzuim is ter zake van enige op hem rustende verplichting of in geval van zijn faillissement of surseance van betaling heeft Riool Service Peer het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

  11: Arbo

  • Riool Service Peer zal de gewenste danwel noodzakelijke veiligheidsvoorschriften bij de te leveren prestatie in acht nemen, zowel ten aanzien het het personeel als ten aanzien van de directe omgeving.

  12: klachtenregistratie

  • Riool Service Peer behoud te allen tijden het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt.
  • Klachten over de overeenkomst en verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14(veertien)dagen telefonisch of schriftelijk te worden gemeld.
  • Riool Service Peer is nimmer gehouden een afspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichting jegens Riool Service Peer heeft voldaan.